※ větrné mlýny v českých zemích ※
▫▫▫ webík pro potěchu oka i ducha ▫▫▫

Motto: Větrné mlýny bývaly v naší minulosti symbolem pokroku,
             možná by jimi mohly být i dnes.                                autor

<x02>Konstrukce</x02>

Sanace historických dřevěných konstrukcí

Vydáno dne 18. 04. 2009 (11479 přečtení)
Při přípravě opravy dřevěné konstrukce je třeba v první řadě zjistit co nejpřesněji rozsah a způsob napadení, při zvýšené vlhkosti i zdroj a příčiny vnikání vlhkosti do konstrukcí.

Dřevo může být ve stavbách poškozeno nejčastěji následujícími způsoby:
1. mechanické poškození (přetížení konstrukce, nebo špatná konstrukce, statická porucha souvisejících nosných konstrukcí, změny podloží s mělkými nebo dokonce chybějícími základy dřevěných objektů)
2. chemické poškození (kanalizační výpary, v minulosti chov dobytka v roubených objektech některé staré protipožární nátěry – Sympreg)
3. napadení dřevokazným hmyzem (zjevné výletové otvory, hromádky žíru pod prvky)
4. napadení dřevokaznými houbami (rozkládají a stravují dřevo)
5. napadení dřevozbarvujícími houbami (nemají vliv na konstrukci, ruší pohledově)
6. napadení plísněmi (nemají vliv na konstrukce, ale jsou toxické a alergení)

Podle způsobu napadení musí být určena příčina a spolu s opravou poškození odstranit i příčinu. (posílení konstrukce, odvětrání kanalizace, zamezení přístupu vody do konstrukce , dostatečné odvětrání,…)

Rous
Rous
Rous
Trámovka trámová
Plodnice houby v čepu
Vliv dlouhodobého
zatékání


Rous
Rous
Rous
Rous
Dřevomorka domácí v neobývaném interiéru Naprostá destrukce
stropního trámu
Napadení tesaříkem krovovým


Při prohlídce je nutné posuzovat každý prvek samostatně a na odstranění určit pouze napadené části*. Podle normy je třeba materiál vyřezat 1m za zjevné napadení. To je ovšem problém u historicky ceníc konstrukcí, kde se volí menší přesah a to 30-50 cm. Protézu z nového materiálu chystat vždy v tvarové i rozměrové replice, event. povrchově hoblované či přitesané. Stejně důležité je dodržet materiál a tam, kde bylo použito např.dubového řeziva provádět opravy opět v dubu. Nejčastěji používané řezivo na konstrukcích je jedle, smrk, modřín a dub. Může se ovšem vyskytnout i jiné řezivo.

Vlastní tesařské opravy můžeme rozdělit na tři základní skupiny:
1. tesařské spoje svorníkové
2. tesařské spoje svorníkové s dubovým klínem
3. tesařské spoje bez použití ocelových prvků

1. tesařské spoje svorníkové
U těchto spojů je nutné dbát na přesnost všech dosedacích ploch. Při nepřesné práci dochází k nadměrnému namáhání a otlačování v místech styku. Nepřesné spoje jsou z dlouhodobého hlediska chybné a v budoucnu mohou vést k novým poruchám.
Mezi dosedací plochy jednotlivých prvků je vhodné dát ozubený hmoždík (buldog) a to na každý svorník. Je tím posílena tuhost celého spoje. Svorníková spojení nenahrazují klasické čepování a kampování. Toto je třeba na pro-tézách opětovně vyprofilovat, jinak může docházet k ujíždění jednotlivých prvků v konstrukci.
Nové řezivo zabudované do stavby vysychá a jeho objem se v příčném směru zmenší až o 4%. Z toho důvodu je nutné, aby po cca 1 roce od zabudování prvků do konstrukce byly dotaženy veškeré svorníky. V dalších letech již k tak výraznému sesychání nedochází.
Každý spoj je nutné osadit patřičným počtem svorníků o vhodném průměru. Např. na vazný trám o profilu 20/25 cm lze použít 6 svorníků Ř 16, na krokev 12/15 cm 3 svorníky Ř 12. Je třeba ale posuzovat všechny spolupůsobící vlivy.

Rous
Rous
Rous
Rybinové napojení
na pozednicích
Profilace zhlaví šikmého sloupku
u barokní stolice
Křížový kamp
na vazném trámu


2. tesařské spoje svorníkové s dubovým klínem
V některých případech lze spoj posílit i vloženým dubovým klínem. Tímto se nám zvětší plochy, na které je pře-nášen tlak a při vhodném tvaru čel trámů získáme spoj, který se „sám zavírá”. Dubové klíny je nutné mít předem vysušené na cca 8%. V konstrukcích je běžná vlhkost nad 12%, tím dojde po zabudování k nárustu objemu klínů a další-mu ztužení spoje.

Rous
Rous
Rous
Konstrukce opravená
svorníkovými spoji
Napojení hrotnice na věži. Tvar dosedacích ploch
zabraňuje vychýlení ve všech směrech


3. tesařské spoje bez použití ocelových prvků
Tyto spoje jsou řemeslně velice náročné a jejich použití je vhodné na zvlášť významných památkách, nebo na pohledových prvcích, kde by jiné řešení působilo rušivě **.
Spoj je proveden pomocí dubových klínů a kolíků vysušených a 8% vlhkosti a má dosedací plochy osově sešikmené, aby docházelo k uzavírání spoje. Řezivo na protézu musí mít vlhkost do 22%, aby nedocházelo k výraznému sesychání.

Rous
Rous
Příprava protéz vazných trámů,
patrné sešikmení čela k ose a již spojený trám


Při opravách je nutné dbát, aby se části dřeva napadeného houbou odstranily ze stavby a nedocházelo k roznášení nákazy dále. Napadené řezivo i infikovanou stavební suť je nutné odstranit v igelitových pytlích a zahrnout na skládce, nebo spálit v uzavřeném topeništi. Běžná domácí kamna nejsou vhodná, jelikož nedosáhnou potřebné teploty a spory ještě před spálením vyletí komínem a infikují široké okolí. Veškeré řezivo a to včetně spojů je třeba ošetřit vhodných impregnačním prostředkem např. nástřikem vodního roztoku fungicidu typu FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP (např. Bochemit QB nebo Adolit BAQ). Dřevo ve stavbách nesmí být vystavováno zvýšené vlhkosti a je žádoucí zajistit trvalé provětrávání dřevěných konstrukcí. Je jednodušší a účinnější odvětráním sebrat dřevokazným houbám vodu, než se je pokoušet ze 100 % odstranit.

V případě napadení dřevokazným hmyzem lze provézt i chemickou tlakovou injektáž a to zejména u prvků, které je komplikované sanovat tesařským způsobem. Tato metoda ovšem neposílí prvek staticky a v případě jeho oslabení je nutné jej ještě vhodně ztužit.

Před každým zásahem či opravou konstrukce je dobré se předem poradit s odborníkem. Při rozsáhlejším napadení pak zhotovit projekt sanace, který obsahuje mimo jiné i výkresy s vyznačením prvků na výměnu, položkový rozpočet a způsob sanace.
V případě historických a kulturních památek pak projekt slouží i pro potřeby žádostí o stavební povolení či státní příspěvek na opravu. Teprve pak lze zahájit práce, které je vhodné svěřit renomované firmě, která má s touto prací zkušenosti.

Exkluzivně pro Povětrník a klubový časopis Hasačert zpracoval:
Luboš Rous - OK PYRUS, s.r.o.
Rous www.okpyrus.cz
info@okpyrus.cz
tel.: 549 244 506


Poznámky redakce:
* - Potřebný přesah odstraněné napadené části do oblasti mimo poškození je závislý na stáří materiálu a je nejlépe ho konzultovat s odborníky.
** - Tento způsob by měl být na větrných mlýnech volen přednostně.


| Vložil: Petr Veselý | Informační e-mailVytisknout článek

Stránky Kruhu přátel Technického muzea v Brně (TMB) sekce větrné mlýny
Vytvořeno pomocí phpRS - redakčního systému.